sahypa_banner

PVC gaýtadan işleýiş gurallary

1. Hiliň gowulaşmagy

Önümiň hili tehnikleriň taýýarlygy we formulalaryň rasional optimizasiýasy arkaly üpjün edilýär.Bar bolan çykdajylary gözegçilikde saklaň we önümiň hilini ýokarlandyryň.

2. Çykdajylara gözegçilik

Müşderiniň önümiň hiline bolan talaplaryna laýyklykda, dürli çig mal goşundylarynyň laýyk gabat gelmegi bilen, hiliň kepili bolan ýagdaýynda önümçiligi ýokarlandyrmak, ýitgileri azaltmak we durnuklylygy gazanmak bilen, iň amatly çig maly saýlaň. önümçilik.Şeýlelik bilen hemmetaraplaýyn çykdajy almak.

3. Önümçilik boýunça gollanma

Müşderileriň köpüsi ilkinji gezek agaç-plastmassa önümçiligi bilen ýüzbe-ýüz bolansoň, on ýyldan gowrak tejribesi bolan inersenerleri, PVC gaýtadan işlemegiň ýörelgesini özbaşdak başlap we özleşdirip bilýänçäler, önümçilik tehnikasyna ädimme-ädim ugrukdyrmak üçin inersenerleri taýýarlarys, we formulany we prosesi sazlamaga ussatlyk bilen çemeleşiň.

4. Formula optimizasiýasy

Müşderiniň önüminiň hil talaplaryna we saýlanan enjamlaryň we galyndylaryň tehniki parametrlerine, dürli çig malyň we goşundylaryň düzümini hemmetaraplaýyn seljermek, iň oňat formulany düzmek, soňra synaglar arkaly goşmaça düzedişler girizmek we iň köp çykdajylary kesgitlemek - täsirli formulalar.

5. Okuw goldawy

Biziň inersenerlerimiz, tehniklere diňe enjamyň işleýşini bilmek bilen çäklenmän, teoriýa (ideýalary gaýtadan işlemek) hem düşünip bilmekleri üçin tehniklere enjamlaryň doly toplumynyň işleýiş proseduralaryny özleşdirmäge kömek etmek üçin hünärmenleri taýýarlar. önümçilik prosesinde ýüze çykan meseleleri geljekde iň çalt çözüň.

6. Galyp goldawy

Müşderiniň bazary öz düşünjesine görä, bazar meýillerini derňäň, galyndylaryň görnüşini we mukdaryny saýlap alyň we satuwdan soňky hyzmat hili bilen PVC köpük tagtasyny we agaç-plastmassa galyp önümçiligini hünärmen öndüriji saýlaň.

7. Enjamlary maslahat bermek we düzetmek

Müşderiniň satuw çaklamasyna we önüm üçin ýerli bazaryň talaplaryna görä, önümiň aýratynlyklaryna görä laýyk enjam öndürijisini saýlaň (köp ýyllyk tejribeden soň, hünärli we tygşytly PVC köpük tagtasyny we agaç plastmassa enjamlaryny öndürijini maslahat beriň) dürli ululykdaky ekstruderlere we galyplara gabat gelýär.