sahypa_banner

Önümler

 • Elektrik hereketlendirijileriniň we generatorlarynyň ähli görnüşleri üçin kwadrat magnitler

  Elektrik hereketlendirijileriniň we generatorlarynyň ähli görnüşleri üçin kwadrat magnitler

  Esasan motor / çyzykly motor / kondisioner kompressor motor / ýel energiýasy generatoryny götermek üçin ulanylýar.Material derejesi esasan H-den SH-a çenli.Müşderileriň islegine esaslanyp, işlemäge çydamlylygy +/- 0.05mm aralygynda edip bileris.Örtügiň görnüşi, adatça, Zn / NiCuNi / Fosfat / Epoksi we NiCuNi + Epoksi.

 • Qualityokary hilli Servo Motors / awtoulag hereketlendirijileri / täze energiýa awtoulag hereketlendirijileri üçin magnitler.

  Qualityokary hilli Servo Motors / awtoulag hereketlendirijileri / täze energiýa awtoulag hereketlendirijileri üçin magnitler.

  Esasan nasos hereketlendirijileri / awtoulag hereketlendirijileri / täze energiýa awtoulag hereketlendirijileri we ş.m. üçin ulanylýar. Maddy derejesi esasan SH-dan EH-e çenli.Müşderileriň islegine görä, çydamlylygy gaýtadan işlemegi +/- 0.03mm aralygynda saklap bileris.

 • Mini ses ulgamy / 3C önümleri üçin tegelek magnitler

  Mini ses ulgamy / 3C önümleri üçin tegelek magnitler

  Kompýuter gürleýjisi, gök diş sesi, öý sesi we ş.m. üçin giňden ulanylýar.Işlemäge çydamlylygy +/- 0.02mm ýetip biler.Örtükler, azyndan 48h SST çydap bilýän NiCuNi.Olaryň köpüsi N synpyndan M synpyna çenli material derejesine eýe.

 • Ses / gürleýji / Professional ses üçin halka magnitleri

  Ses / gürleýji / Professional ses üçin halka magnitleri

  Telewizor sesleri, awtoulag sesleri, KTV sesleri, kino sesleri, kwadrat we meýdança gürleýjileri üçin giňden ulanylýar.Işlemäge çydamlylygy esasan +/- 0.05mm aralygynda.Olaryň köpüsinde N synp / M synpyndan SH synpyna çenli material derejesi bar.

 • Endokary derejeli güýç gurallary üçin radial halka magnitleri

  Endokary derejeli güýç gurallary üçin radial halka magnitleri

  Sintirlenen neodiý demir bor radiasiýasy (köp polýusly) magnit halkalar soňky ýyllarda işlenip düzülen täze önüm we sintezlenen neodim demir demir hemişelik magnit materiallaryny ösdürmek üçin ýene bir täze ugur.

 • Qualityokary hilli iýmit derejeli kalsiý gidroksidi

  Qualityokary hilli iýmit derejeli kalsiý gidroksidi

  Önümiň beýany
  Iýmitlenýän kalsiý gidroksidi (kalsiniň düzümi ≥ 97%), gidratlanan hek hem diýilýär.Nyşan: Ak poroşok, aşgar tagamly, ajy tagamly, otnositel dykyzlygy 3.078;CO₂-ni howadan siňdirip, kalsiý karbonata öwrüp biler.Suwy ýitirmek we karbonat plyonkasyny döretmek üçin 100 above-dan ýokary gyzdyryň.Suwda gaty eräp bilmeýän, güýçli gidroksidi, pH 12.4.Gliserolyň, gidroklor turşusynyň, azot kislotasynyň we sakrozanyň doýgun erginlerinde ereýär, etanda eräp bilmeýär.

  Ulanyş beýany
  Bufer, zyýansyzlandyryjy we güýçlendiriji serişde hökmünde iýmit derejesindäki kalsiý gidroksidi lukmançylykda, iýmit goşundylarynyň sintezinde, ýokary tehnologiýaly biomateriallaryň HA sintezinde, iýmit goşundylary hökmünde VC fosfat efirleriniň sintezinde we sintezinde ulanylyp bilner. pH kadalaşdyrmakda we koagulýasiýa etmekdäki roly sebäpli kalsiý naftenat, kalsiý laktat, kalsiý sitrat, şeker senagatynda goşundylar, suw bilen bejermek we ýokary derejeli organiki himiki maddalar.Kislotany sazlaýjylary we iýip bolýan ýarym taýýar önümler, konýak önümleri, içgi önümleri, derman dermanlary we ş.m. ýaly kislotany sazlaýjylary we kalsiý çeşmelerini taýýarlamakda täsirli kömek beriň.

 • PBT boş turbany reňklemek üçin PBT ussat topary

  PBT boş turbany reňklemek üçin PBT ussat topary

  “PBT” esasy partiýasy “PBT” boş turbany reňklemekde ulanylýar, oňat ýaýramagy, birmeňzeş reňklenmegi, ýokary konsentrasiýasy, pes dozasy we göç edilmegine garşylyk bilen häsiýetlendirilýär we PBT önümleriniň mehaniki aýratynlyklaryna täsir etmeýär.Şeýle hem, arzan bahadan, ýönekeý gaýtadan işlemegiň, reňkini aňsatlyk bilen üýtgetmek, önümçilik wagtyny ulanmak we tygşytlamak ýaly artykmaçlyklary bar.

 • GL3019 ajaýyp öndürijilik bilen

  GL3019 ajaýyp öndürijilik bilen

  PBT optiki süýüm üçin ikinji derejeli örtük materiallarydyr, mehaniki / termiki / gidrolitiki / himiki garşylyk häsiýetlerinde ajaýyp öndürijilige eýe we mehaniki gaýtadan işlemek aňsat.

 • Optiki süýüm üçin ulanylýan ajaýyp öndürijilikli GL3018LN

  Optiki süýüm üçin ulanylýan ajaýyp öndürijilikli GL3018LN

  PBT optiki süýüm üçin ikinji derejeli örtük materiallarydyr, mehaniki / termiki / gidrolitiki / himiki garşylyk häsiýetlerinde ajaýyp öndürijilige eýe we mehaniki gaýtadan işlemek aňsat.

 • Optiki süýüm üçin ulanylýan ajaýyp öndürijilikli GL3018

  Optiki süýüm üçin ulanylýan ajaýyp öndürijilikli GL3018

  PBT optiki süýüm üçin ikinji derejeli örtük materiallarydyr, mehaniki / termiki / gidrolitiki / himiki garşylyk häsiýetlerinde ajaýyp öndürijilige eýe we mehaniki gaýtadan işlemek aňsat.

 • Optiki süýüm üçin ulanylýan TPEE3362

  Optiki süýüm üçin ulanylýan TPEE3362

  Termoplastiki poliester elastomer (TPEE) blok kopolimeriniň bir görnüşidir, ýokary eriş nokady we ýokary gatylygy we pes aýna geçiş temperaturasyna eýe bolan amorf polieter ýa-da poliester ýumşak segmenti bolan kristal poliester gaty segmentini öz içine alýar, ikä bölünýär faza gurluşy, gaty segment kristallaşmagy fiziki haç baglanyşygyna we önümiň ölçegini durnuklaşdyrmaga täsir edýär, ýumşak segment ýokary çydamlylygy bilen amorf polime täsir edýär.

 • Optiki süýüm üçin ulanylýan ajaýyp öndürijilikli TPEE068D

  Optiki süýüm üçin ulanylýan ajaýyp öndürijilikli TPEE068D

  Termoplastiki poliester elastomer (TPEE) blok kopolimeriniň bir görnüşidir, ýokary eriş nokady we ýokary gatylygy we amor polieter ýa-da pes aýna geçiş temperaturasyna eýe bolan poliester ýumşak segmenti bolan kristal poliester gaty segmentini öz içine alýar.

1234Indiki>>> Sahypa 1/4